HOME. » HET PAASFEEST.

"There Can Be Miracles." Gezongen door Michelle Pfeiffer en Sally Dworsky.

 

           Het Paasfeest 2020.

 

 

*** Paasweek ~ Goede Week  ***

 

 

Paasweek - Goede Week:  ~ zo. 5 t/m ma. 13 april 2020.

Pasen:  zo. 12 april en ma. 13 april 2020.

 

                                       Palmzondag.

        

 

Klik op afbeelding voor vergroting, al dan niet met dubbelklik

voor extra vergroting.

 

   De gebeurtenis staat beschreven in de vier kanonieke evangeliën; Mattheüs 21:1-11, Markus 11:1-11,

                Lukas 19:28-44, en Johannes 12:12-19.

                Zes dagen voor het Pascha op de zevende van de maand Nisan kwam Jezus in Bethanië en in Bethfagé . Die avond had hij diner met Lazarus en zijn zussen Maria en Martha. Twee van de discipelen werden erop uitgestuurd, naar "een tegenovergelegen dorpje", om een veulen op te halen "waar nog niemand op gereden heeft". Het veulen zou naast een ezelin staan; indien gevraagd moesten ze zeggen" dat de Heere het veulen nodig heeft en dat Hij het ook weer terug zou brengen". 's Ochtends vroeg, op de achtste van de maand Nisan legden de discipelen hun mantels op de rug van het dier, waarna Jezus er-op ging zitten en naar Jeruzalem reed. Langs de weg stonden mensen die riepen: "Hosanna, geze-

gend is Hij die komt in de Naam des Heeren! Gezegend zij het Koninkrijk van onze vader David, hetwelk komt in de Naam des Heeren! Hosanna in de hoogste hemelen! " (Markus 11:9-10, Boek der Psalmen 118:(25-26)" Ook spreidden ze hun man-tels uit op de weg en haalden ze jonge takken van de bomen om die ook op de weg te leggen.

Na Jeruzalem binnengereden te zijn ging Jezus naar de tempel. Daar was het een drukte van be-lang; er werd gehandeld en geld gewisseld. Jezus joeg alle handelaars de tempel uit, hun tafels gooide Hij om.

Na deze schoonmaak kwamen er allerlei zieken naar Hem toe die Hij genas. 's Avonds ging Jezus weer terug naar Bethanië......

                                                                                 BRON: WIKIPEDIA.

                                           Witte Donderdag.

                                                                Laatste Avondmaal door Peter Paul Rubens

                                                                    ( 1577 - 1640 )

  De gebeurtenissen staan beschreven in de vier kanonieke evangeliën; Matteüs 26:17-75, Marcus 14:12-72,

            Lucas 22:7-65, en Johannes 13:1-18:27.

            In de middag van de veertiende van de maand Nisan, de vastendag voor het Pascha, treffen de discipelen voorbereidingen voor het Paschamaal. Na zonsondergang breekt de vijf-tiende het Paschafeest. Het Paschamaal houdt Jezus met Zijn discipelen. Tijdens deze maaltijd stelt Hij het Heilig Avondmaal in. Johannes be-schrijft hoe Jezus de voeten van alle discipelen wast en hen de opdracht geeft elkaar te helpen en bij te staan. Judas vertrekt hierop, en gaat [zo blijkt later] naar het Sanhedrin om hen te helpen Jezus gevangen te nemen. In de nasleep van de maaltijd onderwijst Jezus Zijn discipelen en leert hen het Onze Vader. Vervolgens lopen ze naar de hof van Getsemane, gelegen op de Olijfberg, waar Jezus Zijn discipelen vraagt met Hem te waken. In de hof worstelt Jezus met de zware taak die Hem te wachten staat, waarbij Hij druppels bloed zweet.Judas had ondertussen het leger van het Sanhedrin opgehaald en brengt ze naar de hof van Getsemane.

Hier verraadt hij Jezus door een kus, waarop De-ze wordt gearresteerd en meegenomen.

Eerst wordt Hij voor de hogepriester Annas gesteld, dan naar het paleis van Kajafas waarbij een valse getuigenverklaring wordt afgelegd.

Hij wordt bespuwd en geslagen Petrus, die het paleis binnen geglipt is, wordt opgemerkt. Hij ontkomt door te zeggen dat hij Jezus niet kent......

           BRON: WIKIPEDIA.

Laatste Avondmaal door Jakopa Bossano.

                                      Goede Vrijdag.

 

 

 

Zijn laatste weg....

 

Het kruis zwaar op Diens schouders gedrukt,

betreedt Hij Zijn laatste weg.

Wetend dat het Zijn laatste inspanning zal zijn,

Zijn ogen telkens gesloten, en tekenen van pijn.

 

Bejubeld en verguisd bij de voetstappen die Hij

zet.

Hij houdt van alle mensen die Hij passeert.

Zijn hart is groot, een uitzondering kent het niet.

Wel de menselijke emotie, wel het intense verdriet.

 

Jezus is naar Zijn Hemelse Vader gegaan.

Het kruis was niet langer een last.

Als stille getuige van Zijn dood en verrijzenis

staat het nu overal,

Opdat eenieder nu weet, dat Jezus Christus de

mens niet heeft verlaten, en Liefheeft bovenal....

 

 

Els ~ maart 2015.

Kruisiging Calvarie door Andrea Montega

( 1431 - 1506 )

 

 

             

              De gebeurtenissen staan beschreven in de vier kanonieke Evangeliën; Matteüs 27:1-61, Marcus 15:1-47,

              Lucas 22:66–23:56en Johannes 18:28–19:42

Heel vroeg in de morgen komen de hogepriesters, oudsten en het hele Sanhedrin bij elkaar. Besloten wordt om Jezus ter dood te brengen. Hij wordt geboeid en naar de stadhouder Pilatus gebracht. Die weet zich niet goed raad met de situatie, bedenkt dan dat Jezus oorspronkelijk uit Galilea komt en daardoor onder het recht van Herodes valt. Deze blijkt in de stad te zijn, waarop Jezus naar Herodes gestuurd wordt.

Ondertussen krijgt Judas spijt van wat hij gedaan heeft en smijt de zilverstukken door de tempel. Daarna pleegt hij zelfmoord door verhanging.

Herodes drijft de spot met Jezus; hij geeft Hem een mantel. Zo stuurt hij de 'nepkoning' terug naar Pilatus. Deze probeert Jezus vrij te laten, door het volk te laten kiezen tussen een moorde-naar en Jezus.

Het volk heeft echter liever de moordenaar vrij. Pilatus laat Jezus geselen. Romeinse soldaten nemen hem mee naar de binnenplaats van het gerechtsgebouw, zetten een doornenkroon op Zijn hoofd en doen Hem een purperen mantel om. Ze lachen Hem uit en slaan Hem op Zijn hoofd. Pilatus laat hierop Jezus aan het volk zien, maar het wordt niet voldoende geacht; "kruisig Hem". Uiteindelijk geeft Pilatus toe aan de wens van het volk en 'wast zijn handen in onschuld'.

Tussen acht en negen uur 's ochtends wordt Jezus gekruisigd, tussen twee criminelen. Drie uur later wordt het donker in heel Israël, tot drie uur 's middags. Dan sterft Jezus. De aarde schudt, het voorhangsel in de tempel scheurt van boven naar beneden en enkele doden staan op.

Tegen de avond gaat Jozef van Arimathea naar Pilatus en vraagt toestemming om Jezus te be-graven. Hij wordt in een graf gelegd, dicht bij Golgotha.......

                                                    BRON: WIKIPEDIA.

( afbeeldingen via internet verkregen, op mijn tekeningen na )

HET JUK VAN DE MENSHEID….

 

Het Kruis draagt het juk van de mensheid.

De last is groot, het is overal zichtbaar.

Het heeft Christus’ laatste levensadem

gevoeld.

En daarmee de mensen bevrijd.

 

Het Kruis draagt het juk van de mensheid.

Het verschil wordt door de mens nog altijd

gemaakt.

De last wordt nog altijd getorst.

De mens raakt het spoor nog altijd kwijt.

 

Het Kruis draagt het juk van de mensheid.

Het symbool van Christus is overal aanwezig.

Laat het Kruis van Hem bij je binnen,

Draag Liefde uit, en laat het tot je komen in

de tijd.

 

Het Kruis draagt het juk van de mensheid.

Verlaat de geschillen en het geweld,

Het juk wordt dan lichter wereldwijd….

 

Els 24 maart 2016.

                                   Stille Zaterdag.

De kruisafname van Christus.

 

 

 

De Gekruisigde.

 

Het lijden en de dood van deze Man kent een symbool.

De eenvoudige lijnen zijn strak en recht, je kunt er niet omheen.

Het werd voorspeld, het doel was niet te ontwijken.

De Man staat voor de redding van de mensheid, daarvoor gaf Hij zijn leven.

Het stond reeds ver voor zijn leven in elke letter beschreven.

 

Zijn lijden was groot, zijn liefde voor de mens was nog groter.

Het is er nog steeds, het is onverwoestbaar.

Dagelijks word je ermee geconfronteerd.

Als je het toelaat in jouw hart laat je ook het symbool bij je binnen.

En met Hem zal je zijn lijden en dood overwinnen.

 

Onvoorwaardelijk geloof ik in deze Man, de Messias.

Hij deed de aarde schudden, de hemel donker kleuren toen hij zijn ogen sloot.

Het symbool droeg Hem bij zijn laatste levensadem.

Elke houtsplinter waaruit het symbool bestond hield de strakke contouren in stand.

Nu kent het vele plaatsen, en beroert de menselijke hand.

 

Deze Man staat voor mij voor het leven en de dood.

Mijn geloof in Hem is rotsvast bij welzijn en in nood.

 

Hij is de Messias Jezus Christus, de Gekruisigde…..

 

Els ~ 22 maart 2013.

Graflegging door  Rafaël ( 1483 - 1520 )

               

 Stille Zaterdag (Sabbatum Sanctum in het Latijn) of Paaszaterdag volgt op Goede Vrijdag. Het is de zaterdag voor Pasen en de laatste dag van de vastentijd en lijdensweek die voorbereidt op het christelijke Paasfeest.Op deze dag herdenkt men de tijd dat het dode lichaam van Jezus Christus in het graf lag. Zijn ziel was echter in het paradijs: "Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn" (Lukas 23:43b, SV).

De apostel Petrus beschrijft in 1 Petrus 3:19-20a dat Jezus Christus in Zijn dood Zich heeft ge-openbaard aan de geesten in de hel om Zijn triomf te tonen: "In Denwelken [Zijn dood] Hij ook heen-gegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft. Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid

Gods eenmaal verwachtte in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd" (SV). Hierbij moet worden aangetekend dat over de betekenis van deze teksten veel onduidelijkheid is.

Liturgisch gezien duurt Paaszaterdag slechts tot de schemering waarna de Paaswake gevierd wordt.

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt op Stille Zaterdag net als op Goede Vrijdag de Eucharistie in het geheel niet gevierd. In tegenstelling tot Goede Vrijdag wordt op Paaszaterdag zelfs de Heilige Communie niet uitgereikt. Er worden wel enige geconsacreerde hosties voorradig gehouden, voor het geval stervenden willen communiceren. Ook de klokken luiden niet op die dag.

                                                           BRON: WIKIPEDIA.

Kerk in Nijkerk.

         Graflegging.

                                             Het Paasfeest.

De opstanding door Andrea Magtegna ( 1431 - 1506 )

              

                          De gebeurtenissen staan beschreven in de vier canonieke Evangeliën; Matteüs 28:1-15,

                          Marcus 16:1-13, Lucas 24:1-53 en Johannes 20:1-23.

Op Donderdag is Jezus op de Olijfberg en wordt Hij verraden door Judas Iskariot.

Hierop wordt Hij gearresteerd door soldaten die in dienst waren van de hogepriester. De  Farizeeërs wilden hem ter dood veroordelen, maar dat mocht alleen de Romeinse gouverneur, Pontius Pilatus, doen. Pilatus verklaarde echter in het openbaar niets te zien waarom Jezus  ter dood zou moeten worden veroordeeld. De aanklagers bleven echter aandringen. Ook verklaarden ze dat Jezus zich 'koning der Joden' noemde en dat dit al een ver-oordeling zou rechtvaardigen. Pilatus kon hier niet goed onderuit komen als hij moeilijkheden met de Romeinse keizer wilde vermijden. Hij kon nog maar een oplossing zien van dit dilemma: het was tradi-tie dat ter gelegenheid van het joodse feest Pe-sach een veroordeelde misdadiger gratie kreeg en het volk mocht kiezen welke dat zou zijn. Pilatus gaf nu de keus tussen Jezus en een moordenaar, veronderstellend dat het volk niet een moordenaar zou vrijlaten. Opgehitst door de Farizeeërs koos het volk echter voor vrijlating van de moordenaar Barabbas in plaats van Jezus. Jezus werd door Pilatus veroordeeld tot de dood aan het kruis. Hij waste daarbij zijn handen 'in onschuld'. Jezus werd op vrijdag aan het kruis genageld, waar hij kort voor de joodse sabbat, op de vooravond van het Pesach, stierf. Door Jozef van Arimathea wordt Jezus begraven, in een graf dicht bij Golgotha.

Heel vroeg op de zondagmorgen gaan er vrouwen naar het graf om het lichaam van Jezus te ver-

zorgen. Ze vinden Hem daar echter niet, engelen vertellen hun dat Jezus is opgestaan.

"Waarom zoekt u de levende onder de doden?" Kort daarop verschijnt Hij aan Maria van Magda-

Lena. Daarop gaan de vrouwen naar de discipelen, die hen niet geloven. Toch gaan ze wel bij het graf kijken, Johannes en Petrus voorop. Diezelfde dag verschijnt Jezus aan twee volgelingen die onderweg zijn naar Emmas. Nadat Hij Zich aan hen geopenbaard heeft (bij het breken van het brood) haastten ze zich terug naar Jeruzalem om het de discipelen te vertellen. Terwijl ze hun ver-haal aan het doen zijn, verschijnt Jezus in hun midden. Hij belooft hierbij de Heilige Geest te zenden en geeft ze de opdracht: "Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit."......

                                          

BRON: WIKIPEDIA.

 

 

 

Met dank aan hen die dit moois op YouTube plaatsten....

 

 

Gethsemane.

                                                               The Passion of Christ.

 Het lege graf.

                                         De Verrijzenis van Jezus Christus.

  -------------------------------------------------------------------- 

  

 

         Het is een feest van vreugde! Het feest van een Nieuw Begin....

        Veel zonnige momenten met deze dagen wens ik je toe.....

---------------------------------------------------------------------